กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
GREEN BOOK 2018   (ภาษาไทย)
GREEN BOOK 2018   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวจันทนา พัฒนเภสัช ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวมาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวโสมขจี หงษ์ทอง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการระดับชาติ มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินโครงการประกันคุณภาพยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพยาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสรุปภาพรวมเป็นฐานข้อมูลคุณภาพยาระดับประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ยาและผู้ผลิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละปี จะนำไปจัดทำหนังสือ GREEN BOOK ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 13 เล่ม เนื่องในโอกาสพิเศษ เพื่อเป็นการสนองพระราชจริยวัตรและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงรวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพของทุกเล่มซึ่งเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 รวมถึงผลการตรวจสอบคุณภาพยาในปี 2560 เพื่อจัดทำ GREEN BOOK 2018 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ผลิตในการสืบค้นข้อมูล โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาของหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมผู้ผลิตให้ผลิตยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ เผยแพร่โดยแจกไปยังหน่วยงานต่างๆ และดาวน์โหลดฟรีทางเว็บสำนักยาและวัตถุเสพติด เริ่ม: 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖