กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนต้นแบบนวัตกรรม
การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบเอกลักษณ์สารห้ามใช้เก้าชนิดในเครื่องสำอางด้วยยูพีแอลซี-ดีเอดี (ภาษาไทย)
Development and validation of UPLC-DAD method for detection of nine prohibited substances in cosmetic products (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:150,000.00 บาท

 พัฒนาจากองค์ความรู้


ลำดับรหัสชื่อองค์ความรู้
1 55240205002 การวิเคราะห์ไฮโดรควิโนนและกรดเรติโนอิกในเครื่องสำอางด้วยเทคนิคเอชพีแอลซี  
2 58120205002 การประเมินความเสี่ยงของสาร corticosteroids ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายพงษ์ธร ทองบุญ หัวหน้าโครงการ
2 นายปัตย์ ธาราไพศาล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


วิธีทดสอบเอกลักษณ์สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง 9 ชนิด ตามแผนการตรวจเฝ้าระวังของประเทศ ได้แก่ hydroquinone prednisolone hydrocortisone base

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster เริ่ม: 1 ส.ค. 2564 สิ้นสุด: 31 ส.ค. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔