กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
      การตรวจวิเคราะห์วัคซีน COVID-19 ชนิด Adenoviral vector ชนิด DNA/mRNA และชนิดเชื้อตาย (ภาษาไทย),- (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ตามที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019; COVID-19) ที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-2; SARS-CoV-2) หรือ COVID-19 แต่ละประเทศได้มีความพยายามที่จะจัดหาวัคซีน รวมถึงพัฒนาผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกันโรค สำหรับประเทศไทยนอกจากภาครัฐได้มีการจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศแล้ว หน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้มีการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในขณะนี้มีการวิจัยพัฒนาในหลายรูปแบบ เช่น DNA mRNA Virus-Like Particle

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวสกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ สถาบันชีววัตถุ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 ประชาชนผู้รับวัคซีน COVID-19 ควบคุมคุณภาพCOVID-19ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เริ่ม: 1 ต.ค. 2563 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕