กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
      การตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา Biotherapeutic products ชนิด Etanercept (ภาษาไทย),- (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ปัจจุบัน Biopharmaceutical products โดยเฉพาะกลุ่มที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ (Recombinant-DNA derived products) มีการนำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคอย่างแพร่หลาย เนื่องจากให้ผลการรักษาได้อย่างจำเพาะกับโรค ได้แก่ โรคมะเร็งชนิดต่างๆ และรูมาตอยด์ เป็นต้น และด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงทำให้ยากลุ่มนี้มีราคาแพง แต่ปัจจุบันยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เริ่มหมดสิทธิบัตรลงทำให้ผู้ผลิตรายอื่นสามารถผลิตยา เพื่อจำหน่ายได้ในรูปของยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars) รวมถึงประเทศไทยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาขายในประเทศเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้มีการผลิตในรูปของยา biosimilars เพื่อใช้ในประเทศ ส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชน และส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าวโดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceuticals ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 โดยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ New Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก ซึ่งผลดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ที่สถาบันชีววัตถุได้ดำเนินการมีดังนี้ ด้านการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 มีการเปิดบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยยา filgrastim peg-filgrastim lipegfilgrastim

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสายวรุฬ จดูรกิตตินันท์ สถาบันชีววัตถุ

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ ผู้ผลิต Biopharmaceutical ในประเทศ นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาขายในประเทศเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เริ่ม: 1 ต.ค. 2563 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕