กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
      เล-มอส: นวัตกรรมสเปรย์กำจัดยุงลายบ้านดื้อสารเคมีกำจัดแมลงและยุงพาหะนำโรคในประเทศไทย (ภาษาไทย),LE-MOS: Innovative sprays to control insecticide-resistant Aedes aegypti and mosquito vectors in Thailand (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


เล-มอส: นวัตกรรมสเปรย์กำจัดยุงลายบ้านดื้อสารเคมีกำจัดแมลงและยุงพาหะนำโรคในประเทศไทย LE-MOS: Innovative sprays to control insecticide-resistant Aedes aegypti and mosquito vectors in Thailand จักรวาล ชมภูศรี ชญาดา ขำสวัสดิ์ บัลลังก์ อุปพงษ์ Jakkrawarn Chompoosri Chayada Khamsawads Ballang Uppapong สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ National Institute of Health

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายจักรวาล ชมภูศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 ประชาชน สนับสนุนนวัตกรรมสเปรย์กำจัดยุงลายบ้านดื้อสารเคมีกำจัดแมลงและยุงพาหะนำโรค เริ่ม: 1 ต.ค. 2562 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕