กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
      การพัฒนาคุณภาพเครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ ด้วยหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตตามระบบ HACCP (ภาษาไทย),The quality of Aloe Vera Juice by harzard analysis and critical control point of HACCP system (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 356 พ.ศ. 2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งพบปัญหาเชื้อโคลิฟอร์มเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ผู้วิจัยจึงได้นำหลักการวิเคราะห์อันตราย จุดเสี่ยงและจุดวิกฤตตามระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ โดยทำการศึกษาและวิเคราะห์หาอันตราย และจุดวิกฤตในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ ด้วยหลักการตามระบบ HACCP จากข้อมูลกระบวนการผลิตและผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่มและอุปกรณ์สัมผัสเครื่องดื่ม พร้อมจัดทำแนวทางควบคุมอันตรายและจุดวิกฤตในกระบวนการผลิตที่เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม และถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการนำไปใช้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต จากนั้นเก็บตัวอย่าง เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้มาตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิต จากการนำหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตตามระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มในเครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้เกินเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า จุดวิกฤตที่เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มในกระบวนการผลิต คือ ขั้นตอนล้างขวดบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการน็อคน้ำเนื้อว่านหางจระเข้หลังต้ม และขั้นตอนการบรรจุ หลังจากปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการลดขั้นตอนที่เป็นความเสี่ยง และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ พบว่า เชื้อโคลิฟอร์มในเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าการนำหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตตามระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตอาหารได้ ซึ่งหากผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางอย่างเข้มงวดจะสามารถลดจุดวิกฤตได้เป็นอย่างดี และในกระบวนผลิตอาหารอื่น ๆ อาจสามารถนำหลักการวิเคราะห์อันตราย จุดเสี่ยงและจุดวิกฤตตามระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการผลิตอาหาร เพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งเป็นแนวทางในการนำมาใช้ดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณน์ชุมชน (OTOP) ในปีต่อมา

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕