กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
      แนวปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด (ภาษาไทย),- (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ มีภารกิจหลักในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการชันสูตรสาธารณสุขและเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และนอกเขตพื้นที่ ภายใต้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ISO 15189:2012 ISO 15190:2003 และ ISO 9001:2015 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในทุกกิจกรรมของห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามไปด้วย ในแต่ละปีศูนย์ฯมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อ จัดหา สอบเทียบ และบารุงรักษาเป็นมูลค่าสูง เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าลดค่าใช้จ่ายที่ซ้าซ้อน และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ศูนย์ฯ จึงได้สร้างแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร ดังนี้ ด้านครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ดำเนินการและประสานงานโดยคณะกรรมการบริหารจัดการครุภัณฑ์ประกอบด้วย กระบวนการจัดซื้อ การนำเข้าประจาการ การบำรุงรักษา การสอบเทียบ การซ่อม การใช้งานการเคลื่อนย้าย และการแทงจำหน่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งานครุภัณฑ์ฯ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะการบำรุงรักษาและการสอบเทียบ คณะกรรมการจะร่วมกันกำหนดคุณลักษณะเฉพาะการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของบริษัทผู้เสนอราคาเปิดให้แข่งขันในด้านประสิทธิภาพ และราคาอย่างโปร่งใส ผลที่ได้คือ ราคาต่อหน่วยของการสอบเทียบลดลง และลดค่าใช้จ่ายจากการสอบเทียบและบำรุงรักษาที่เกินความจำเป็น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายประหยัดงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 44.6 ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ดำเนินการและประสานงานโดย คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อวัสดุประกอบด้วย การกลั่นกรองความต้องการใช้งานของกลุ่ม ฝ่าย งาน ภายในศูนย์ฯ เพื่อลดการจัดซื้อที่ซ้าซ้อนเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพและราคาของวัสดุจากหลายบริษัท โดยเลือกวัสดุจากบริษัทที่ราคาต่ำสุดที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการ จัดซื้อปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผลที่ได้คือ ทำให้ราคาต่อหน่วยของการจัดซื้อมีราคาที่ถูกลงและวัสดุวิทยาศาสตร์ที่เก็บไว้มีไม่มากเกินความจำเป็น ช่วยประหยัดงบประมาณการจัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ แนวปฏิบัตินี้ ยังคงต้องปรับปรุงอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อๆไป เพื่อรองรับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงใน อนาคต และเปิดโอกาสให้บริษัทได้เข้ามาแข่งขันการจัดซื้อจัดจ้าง บริการพัสดุภาครัฐอย่างเป็นธรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายไตรทศ ขันศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ บุคลากรหน่วยงาน - เริ่ม: 1 ต.ค. 2563 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕