กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
      e-learning เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน (ภาษาไทย),e-learning to develop potential of the public volunteer in Community Medical Sciences (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายพงษ์ธร ทองบุญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕