กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
      คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภค online food delivery หลังสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดนครราชสีมา (ภาษาไทย),microbiological quality of food from Online food delivery located in Nakhon Ratchasima province during COVID-19 pandemic (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ดำเนินการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาในตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภค จากการสั่งซื้ออาหาร online food delivery ในจังหวัดนครราชสีมา หลังสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2563 ประเมินผลการตรวจใช้เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ตรวจตัวอย่างอาหาร 4 ประเภท รวมจำนวน 30 ตัวอย่าง ผลตรวจตัวอย่างทั้งหมด พบว่ามีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 47 พบประเภทอาหารจานเดียวไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 17 ประเภทเครื่องดื่มร้อยละ 13 สำหรับอาหารประเภทกับข้าว และขนมไทยขนมอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 10 และ 7 ตามลำดับ อาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีสาเหตุมาจากพบเชื้อ Escherichia coli จำนวนจุลินทรีย์ และจำนวนยีสต์และราเกินค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามไม่พบเชื้อก่อโรคในอาหารเกินเกณฑ์มาตรฐานในอาหารทั้ง 4 ประเภท สำหรับเชื้อที่พบไม่ผ่านเกณฑ์จะบ่งชี้สุขลักษณะของการผลิตอาหาร การขนส่งและการเก็บรักษาอาหารระหว่างการขาย ดังนั้นหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จึงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร online food delivery พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตและขนส่งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับผู้บริโภคควรเลือกบริโภคอาหารที่ผลิตและปรุงสุกใหม่ ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ คำสำคัญ: อาหารพร้อมบริโภค การสั่งซื้ออาหาร online food delivery คุณภาพทางจุลชีววิทยา

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายวัชรพล กาพย์พิมาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 ประชาชนและหน่วยงานด้านสาธารณสุข 1. ได้ข้อมูลสถานการณ์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคในตัวอย่างอาหาร online food delivery เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ให้อาหารมีความปลอดภัย 2. ผู้บริโภคได้รับการสื่อสารแจ้งเตือนภัยสถานการณ์อาหารเพื่อเป็นข้อมูลทางเลือก เริ่ม: 1 ก.ค. 2563 สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕