กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
      คุณภาพยาน้ำแขวนตะกอนซัลฟาเมทอกซาโซลและไตรเมโทพริม " (ภาษาไทย),Quality of sulfamethoxazole and trimethoprim suspensions (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


ยาน้ำแขวนตะกอนซัลฟาเมทอกซาโซลและไตรเมโทพริม เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก โดยเป็นยาผสมที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะและผิวหนัง ในปีงบประมาณ 2549 สำนักยาและวัตถุเสพติดได้ทำการสำรวจคุณภาพยาดังกล่าว จำนวน 60 ตัวอย่างจาก 13 ทะเบียนตำรับยา ในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ (assay) และความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่าตัวอย่างทั้งหมด เข้ามาตรฐานทุกหัวข้อวิเคราะห์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพยาและตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อที่ยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อน ในปีงบประมาณ 2562 จึงทำการสำรวจคุณภาพยาอีกครั้ง โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐ ตามโครงการประกันคุณภาพยา จำนวนทั้งสิ้น 8 ตัวอย่าง จากบริษัทผู้ผลิตในประเทศ 3 ราย รวม 4 ทะเบียนตำรับยา โดยใช้วิธีวิเคราะห์ในตำราฟาร์มาโคเปียของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 41 (United States Pharmacopeia USP 41) ที่ได้ดำเนินการทวนสอบวิธีก่อนทำการวิเคราะห์และวิเคราะห์ในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ (assay) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) organic impurities และ deliverable volume ผลการสำรวจพบว่า ตัวอย่างทั้งหมดเข้ามาตรฐานในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ ความเป็นกรด-ด่าง และ organic impurities ส่วนหัวข้อ deliverable volume ซึ่งเป็นการทดสอบปริมาตรตามที่ระบุในฉลาก พบว่าผิดมาตรฐานจำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของตัวอย่างทั้งหมด โดยมีปริมาตรน้อยกว่าที่ระบุในฉลาก ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับยาไม่ครบขนาดและอาจเกิดปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาตามมา

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวปวีณา กำเหนิดนนท์ สำนักยาและวัตถุเสพติด

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕