กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
      ตรวจสอบความถูกต้องของชุดทดสอบ TM-Kit ตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม (ภาษาไทย),Method validation for rapid test of Pesticide in Vegetable using Test Kit : TM-Kit (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย จากการบริโภคผลิตผลทางการเกษตรที่อาจมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง จึงได้พัฒนาชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้และธัญพืช (TLC MedSci Pest Kit หรือ ทีเอ็ม คิท) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยใช้เทคนิคการแยกสาร และการตรวจเอกลักษณ์สาร โดยเทคนิคทินแลเยอร์โครมาโทกราฟี แต่การทำปฏิกิริยาเคมีให้เกิดสีนั้น ใช้หลัก การเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิชั่น สำหรับ ออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมท และปฏิกิริยาทาง เคมี- ฟิสิกซ์ สำหรับกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ไพเรทรอยด์ และสารเคมีกำจัดวัชพืช 24-D โดยวิเคราะห์ 7 ซ้ำ เพื่อหาค่าต่ำสุดที่ตรวจพบของการวิเคราะห์สารเคมีฯ โดยเติมสารมาตรฐานออร์กาโนฟอสเฟต และ คาร์บาเมท 11 ชนิด ในผักที่ค่าต่ำสุด 0.05 ถึง 9.4 ไมโครกรัมต่อกรัม กับสารเคมีกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ไพเรทรอยด์ และสารเคมีกำจัดวัชพืช 24-D 7 ชนิด ในผักที่ค่าต่ำสุด 0.2 ถึง 3.1ไมโครกรัมต่อกรัม การทดสอบประสิทธิภาพชุดทดสอบเปรียบเทียบผลการตรวจตัวอย่างด้วยชุดทดสอบและวิธีเครื่องมือพิเศษ คือ ก๊าซโครมาโทรกราฟฟีและลิควิดโครมาโทรกราฟฟีในผักและผลไม้ จำนวน 51 ตัวอย่างพบความถูกต้องร้อยละ 96.1 ความจำเพาะร้อยละ 97.7ความไวร้อยละ 85.7 ตามลำดับ การศึกษาอายุการใช้งานของชุดทดสอบที่ 3

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวอัจจิมา ทองบ่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕