กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
      สถานการณ์การตรวจพบสารห้ามใช้ ในยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (ภาษาไทย),The situation of prohibited substances in herbal and traditional medicine dietary supplement and cosmetics during the fiscal year 2019-2021 (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


บทคัดย่อ การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาต่อผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้เฝ้าระวังตรวจสอบสารห้ามใช้ในยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำนวน 114 ตัวอย่าง พบสารห้ามใช้ จำนวน 41 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36) โดยพบว่า ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ พบสารเด็กซาเมทาโซน ร้อยละ 92.3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบสารไซบูทรามีน ร้อยละ 77.8 และเครื่องสำอาง พบสารปรอท ร้อยละ 89.5 ซึ่งแนวโน้มของการพบสารห้ามใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564 ในยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ คิดเป็นร้อยละ 44.4 33.3 และ 77.8 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คิดเป็นร้อยละ 37.5 12.5 และ 25.0 ตามลำดับ และเครื่องสำอาง คิดเป็นร้อยละ 33.3 28.6 และ 60.0 ตามลำดับ โดยตัวอย่างที่นำมาตรวจมีที่มาจากโครงการศูนย์แจ้งเตือนภัย กรมวิทย์ with you ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร้อยละ 63.4 จากโครงการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร้อยละ 34.2 และจากการดำเนินคดี/อื่นๆ ร้อยละ 2.4 ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับทำแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป คำสำคัญ: สถานการณ์ สารห้ามใช้ ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาวกาญจนา ศรีไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 งานคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับทำแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป เริ่ม: 1 ต.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕