กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
      สถานการณ์การใช้ยาแก้แพ้และยาแก้ไอในสี่คูณร้อยของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ภาษาไทย),The drug abuse in “4x100 cocktail” in the upper south of Thailand in fiscal year 2018-2020 (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


บทคัดย่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นสถานตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดประเภทสี่คูณร้อยจากพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ที่ผ่านมาได้รายงานผลการตรวจพิสูจน์พบสารสำคัญ เช่น Mitragynine Diphenhydramine Chlorpheniramine และ Dextromethorphan ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดมาตรการจัดการการใช้ยาในทางที่ผิด ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การใช้ยาแก้แพ้และยาแก้ไอในทางที่ผิดโดยนำไปผสมในสี่คูณร้อยอย่างต่อเนื่อง จึงได้รวบรวมข้อมูลผลตรวจพิสูจน์ของกลางสี่คูณร้อยย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2563 และใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบจำนวนและร้อยละ พบว่าตัวอย่างสี่คูณร้อยทั้งหมด 3

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นายจิรพงษ์ อติชาต ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา
1 คุ้มครองผู้บริโภค แก้ไขปัญหาด้านยาและยาเสพติด ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย เริ่ม: 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕