กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
   
         
   

เทคโนโลยี
      ชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟีสำหรับเดกซ์ซาเมธาโซนและเพร็ดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ภาษาไทย),Immunochromatography Test Kit for Detection of dexamethazone and Prednisolone in Herbal Medicinal Products (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด


การปนปลอมยาสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้บริโภคจนถึงขั้นเสียชีวิต การพัฒนาชุดทดสอบที่ใช้ง่าย สะดวกและให้ผลรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ความชํานาญหรือเครื่องมือเป็นพิเศษ ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี สามารถนําไปใช้ตรวจสอบเบื้องต้นในเชิงคุณภาพของการปนปลอมยา สเตียรอยด์ เดกซ์ซาเมธาโซนและเพร็ดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ทุกรูปแบบยา เช่น ยาลูกกลอน ยา เม็ด ยาน้ําและยากวน เป็นต้น ชุดทดสอบนี้ใช้เดกซ์ซาเมธาโซนแอนติบอดีติดฉลากด้วยอนุภาคทองคําเป็นตัวตรวจติดตามการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเดกซ์ซาเมธาโซนและ/หรือเพร็ดนิโซโลนกับแอนติบอดี โดยสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าจากสีม่วงแดงที่ปรากฏบนเมมเบรน ด้วยค่าความไวของการทดสอบเท่ากับ 1.0 และ 50.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของเดกซ์ซาเมธาโซนและเพร็ดนิโซโลน ตามลําดับ ความถูกต้องแม่นยําของชุด ทดสอบเทียบเท่ากับเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งต่อประชาชนในการตรวจสอบการปนปลอมยาสเตียรอยด์ดังกล่าวในผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดทดสอบสําหรับสารอื่น ๆ ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟีต่อไป

ผู้รับผิดชอบหลัก


 

หน่วยงาน


นางสาววลัยลักษณ์ เมธาภัทร สำนักยาและวัตถุเสพติด

 พัฒนาจากผลงาน


 การใช้ประโยชน์


ลำดับประเภทการใช้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์รายละเอียดการใช้ประโยชน์ระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ปี2554 หน่วยงานที่มอบ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ วันเดือนปี ที่มอบ:2011-10-21


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://TECHNOLOGY.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕