รายงานสรุปจำนวน เธ™เธงเธฑเธ•เธเธฃเธฃเธก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลำดับหน่วยงานจำนวน
1 สถาบันชีววัตถุ 1
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2
3 สถาบันวิจัยสมุนไพร 18
4 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 12
5 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2
6 สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 1
7 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 1
8 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 27
9 สำนักยาและวัตถุเสพติด 1
10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 1
11 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 20
12 กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 1
รวม87