รายงานสรุปจำนวนเธ™เธงเธฑเธ•เธเธฃเธฃเธก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำปีงบประมาณ 2560
ลำดับประเภทจำนวน
1 ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย 1
2 วิธีวิเคราะห์/วิธีทดสอบ/วิธีตรวจวินิจฉัย 2
3 กระบวนการอื่นๆ 4
รวม7